Навигация

Пътна полиция

Документи за регистрация и промяна в регистрацията на МПС

1. Регистрация на ново МПС

1.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
1.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
1.3. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
1.4. Митническа декларация за оформен внос, когато МПС е внесено извън територията на ЕС;
1.5. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
1.6. Сертификат за съответствие придружен от превод на български език;
1.7. Документ за платена ЕКО такса за МПС от категория L2, L4, L5, L5e, M1 I N1.

2. Регистрация на МПС от друг регион 

2.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна;
2.2. Писмено заявление за регистрация, издадени по служебен път;
2.3. Документ за собственост плюс регистрационен талон;
2.4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
2.5. Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация;
2.6. МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.

 Забележка:
Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация.
Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР

3. Първоначална регистрация на МПС

3.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
3.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3.3. Документ за собственост за придобиване на ППС в чужбина;
3.4. Оригинал на свидетелство за регистрация на ППС в чужбина;
6.5. Митническа декларация /ако ППС е внос от страна, която не е член на ЕС/ и доказателство за валидност към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава-членка на ЕС;
3.6. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
3.7. Документ за платена ЕКО такса за МПС от категория L2, L4, L5, L5e, M1 I N1;
3.8. Декларация за придобиване на собствеността (приложение 2 от Наредба І-45 на МВР);
3.9. МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние;
3.10. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

4. Транзитна регистрация на МПС

4.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
4.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
4.3. Документ за собственост за придобиване на ППС в чужбина;
4.4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
4.5. Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни.

 Забележка:
 1.  Превозното средство се представя в "Пътна полиция" за идентификация единствено при издаване на транзитна регистрация, с цел напускане на Република България, поради износ и след изтичане на срока на транзитната регистрация, ако се наложи издаването на нови транзитни табели.
 2.  При регистрация на автомобил на фирма се представя актуално състояние на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощно от фирмата /печат, изх. №/ на лице, регистриращо автомобила или се явява лично управителят с личния си паспорт.

5. Промяна на собственост

5.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна;
5.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
5.3. Договор – копие и оригинал;
5.4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
5.5.Свидетелство за регистрация на МПС;
5.6. МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние, ако се подменят регистрационните табели или данните на МПС и ако същото е със стар образец рег. талон;
5.7.При промяна на собствеността без промяна на регистрационните табели или данните на МПС не се извършва идентификация и проверка на техническото състояние, както и ако МПС има издадени нови регистрационни талони част 1 и 2.

Забележка:
Регистрационни номера, неотговарящи на БДС се подменят задължително.
Ако едната табела е изгубена или унищожена, собственикът подава декларация. Липсващата регистрационна табела се обявява за издирване от РУ на МВР.

6. Бракуване на МПС

6.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
6.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
6.3. Табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация;
6.4. Декларация от собственика, че ще съхранява МПС в собствен имот, или документ, че МПС е предадено в лицензиран пункт за разкомплектоване на МПС;
6.5. МПС не се представя за идентификация и проверка на техническото състояние.

7. Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС

 7.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
 7.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
 7.3. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство съгласно чл.141 ал.2 от ЗДП;
 7.4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
 7.5. МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние, ако е притежавало стар образец с регистрационен  талон;
 7.6. Ако МПС  е притежавало нов образец регистрационен талон, при загубване на част 1 задължително се подменят и регистрационните табели.

8. Пускане в движение на превозно средство 

 8.1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр.Варна /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;
 8.2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
 8.3. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;
 8.4. Документ за самоличност;
 8.5. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност"; и двустранен констативен протокол за ПТП;
 8.6. Квитанция за платена такса за МПС.